خانه ای با چمنزار با پل های RO_AR “شهری و طبیعی”

Rozwałka می گوید: «خانه به دنبال گسترش بافت طبیعی به داخل سایت و فضای داخلی است. به جسمی انتزاعی تبدیل می‌شود که از طریق فرم و مقیاس خود با سنگ‌های اطراف در پس‌زمینه مطابقت دارد.»