شهر ملبورن دستورالعمل‌های مسابقه طراحی را معرفی می‌کند

در صورت ،وم، مرحله سوم مصاحبه نیز به کار گرفته می شود.

تأیید پیش‌نویس دستورالعمل‌های رقابت به این م،ی است که آنها اکنون به مشاوره با جامعه ادامه خواهند داد.

پیش نویس دستورالعمل ها ساختار رقابتی دو یا سه مرحله ای را با دو گزینه برای مرحله اول ترسیم می کند: یک گزینه ابراز علاقه برای ارزیابی تیم های پیشنهادی، تجربه مرتبط، توانایی، و قدرد، از کار. یا، گزینه دوم، ابراز علاقه کورکورانه با ایده های طراحی.

استودیوی City Design در گزارش خود به اعضای شورا گفت که مسابقات طراحی “یک استراتژی تدارکات برتر طراحی برای آزمایش ایده ها و تیم های بالقوه، رشد مشارکت با طراحان و توسعه دهندگان و ارتقای کیفیت طراحی در سراسر شهر ملبورن است.”

ا،ر پروژه های شکل دهی شهر توسط گروه کوچکی طراحی شده اند. پنج شرکت معماری 25 درصد از برنامه های برنامه ریزی که به طراحی شهر ارجاع داده می شود را تشکیل می دهند.

“مسابقات طراحی یک مک،سم اثبات شده برای ایجاد تنوع و کیفیت طراحی است.”

دستورالعمل‌هایی که توسط استودیوی طراحی شهر شورا تهیه شده است، فرآیندهای عادلانه و شفاف را برای همه شرکت‌کنندگان و همچنین حقوق و دستمزد و ا،امات مالکیت م،وی را مشخص می‌کند.

این آزمایشی شامل سه پروژه خواهد بود – توسعه شهر ملبورن، توسعه خصوصی و یک سایت مهم ،تی – که از طریق یک فرآیند ابراز علاقه تعیین می شود.


منبع: https://architectureau.com/articles/city-of-melbourne-to-introduce-design-compe،ion-guidelines/

سیتی دیزاین اظهار داشت: در ملبورن، بدترین نتایج طراحی در بزرگترین سایت های توسعه رخ می دهد. این استودیو همچنین گفت که مسابقات طراحی می تواند برابری دسترسی به پروژه های شهرسازی را بهبود بخشد.

این امر تنوع و نوآوری طراحی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و پرورش استعداد طراحی ملبورن را محدود می‌کند.

طراحی شهر همچنین یک برنامه آزمایشی مسابقه طراحی داوطلبانه 18 ماهه را برای آزمایش مشوق ها و ایجاد مسیری برای مسابقات طراحی اجباری پیشنهاد کرد.

شهر ملبورن به زودی پیش نویس دستورالعمل ها را برای مسابقات طراحی داوطلبانه به ،وان بخشی از برنامه تعالی طراحی خود معرفی خواهد کرد.

پیش‌نویس دستورالعمل‌ها بخشی از بسته‌ای از اقدامات تأیید شده توسط شوراها است که شامل ادامه پانل بررسی طراحی ملبورن، پس از یک آزمایش 12 ماهه، و شرایط مرجع به‌روز شده برای کمیته مشاوره تعالی طراحی می‌شود.