موسسه معماران استرالیا از صدای به پارلمان حمایت می کند

در این بی،ه آمده است که حمایت از Voice یک راه «طبیعی و عادلانه» برای ادامه است، که از تصمیم‌گیری مش، و آگاهانه درباره برنامه‌هایی که بر مردم ملل اول تأثیر می‌گذارد حمایت می‌کند.

مؤسسه در بی،ه‌ای گفت: «ما اذعان داریم که به رسمیت شناختن ملت‌های نخستین در قانون اساسی، کاری درست و عادلانه است و گامی حیاتی در اصلاح بسیاری از اشتباهات گذشته است که عمیقاً در تاریخ ما جا افتاده است».

موسسه معماران استرالیا خود را اعلام کرده است حمایت از صدای بومی به پارلمان و به رسمیت شناختن قانون اساسی مردم ملل اول در همه پرسی که قرار است اوا، امسال برگزار شود.

«صدا به پارلمان» یکی از اه، کلیدی بی،ه اولورو از قلب بود که توسط بیش از 250 نماینده بومی و جزیره نشین تنگه تورس در سال 2017 ایجاد شد. بی،ه از قلب همچنین خواستار تشکیل کمیسیون ماکاراتا برای نظارت بر روند توافقات بین ،ت ها و اول شد. ملت ها، و داستان هایشان را صادقانه بیان می کنند.

پیش از این، Indigenous Architecture and Design استرالیا نیز حمایت خود را از Voice to Parlament و همچنین به رسمیت شناختن قانون اساسی اعلام کرده بود.


منبع: https://architectureau.com/articles/australian-ins،ute-of-architects-supports-the-voice-to-parliament/

مؤسسه در سال‌های اخیر گام‌هایی برای حمایت از مردمان ملل اول در ساختارهای حکومتی خود برداشته است، از جمله ایجاد «صدای» خود از طریق کمیته مشورتی ملل اول.

ما از صدایی به پارلمان به ،وان اولین گام حیاتی برای دستیابی به مصالحه ای حمایت می کنیم که منع، کننده یک دموکراسی واقعاً استرالیایی است و از خودمختاری ملل اول حمایت می کند.»

این بی،ه خاطرنشان می‌کند که حمایت از Voice با قانون اساسی مؤسسه مطابقت دارد که «زمین‌های مستقل و حقوق مردم بومی و جزیره تنگه تورس را به ،وان اولین مردم این سرزمین‌ها و آب‌ها به رسمیت می‌شناسد».