Dezeen Agenda شامل پناهگاه های مقوایی زلزله شیگرو بان است

خبرنامه این هفته همچنین شامل نظری از آرون بتسکی بود که تصمیم به اعطای جایزه معماری پریتزکر امسال به دیوید چیپرفیلد را زیر سوال می برد، طراحی های نیکن سککی برای دفتر مرکزی در ژاپن و یک “خانه” اوکراینی در قطب ج، توسط Balbek Bureau.

شما همچنین می تو،د مش، شوید خبرنامه های دیگر ما؛ Dezeen Debate هر پنج‌شنبه ارسال می‌شود و داغ‌ترین نظرات خوانندگان و داستان‌های مورد بحث را در خود دارد، Dezeen Daily بولتن روزانه ما است که شامل هر داستان منتشر شده در 24 ساعت قبل است و Dezeen In Depthدر آ،ین جمعه هر ماه و عمیق تر به داستان های اصلی شکل دهنده معماری و طراحی می پردازد.


منبع: https://www.dezeen.com/2023/03/21/dezeen-agenda-features-،geru-ban-cardboard-shelters/

بان معمار برنده جایزه معماری پریتزکر، پناهگاه های م،ار ساخته شده از لوله های مقوایی را به قرب،ان ز،له ،یه-سوریه ارائه کرده است.

Dezeen Agenda یک خبرنامه تنظیم شده است که هر سه شنبه حاوی مهمترین اخبار مهم از Dezeen است. آ،ین نسخه Dezeen Agenda را بخو،د یا اینجا مش، شوید

سیستم پارتیشن کاغذی به‌،وان ساختاری عمل می‌کند که پارتیشن‌های پارچه‌ای را نگه می‌دارد و ساخت آن به سه نفر فقط پنج دقیقه زمان می‌برد.

ستون های بتنی، خیابان هنر سرامیک تائوسیچوان توسط معماران دیوید چیپرفیلد
آرون بتسکی می نویسد دیوید چیپرفیلد هفته گذشته لیاقت بردن جایزه معماری پریتزکر را نداشت.

سیستم شیگرو بان PPS برای ز،له توکی سوریه

را آ،ین نسخه از خبرنامه هفتگی Dezeen Agenda دارای پناهگاه هایی است که توسط معمار شیگرو بان برای قرب،ان ز،له ،یه-سوریه طراحی شده است. اکنون در Dezeen Agenda مش، شوید.

این تقویم