Open Architecture از باغ‌های سنتی آکادمی شانفنگ استفاده می‌کند

عکاسی توسط جاناتان لیجونهوفود مگر اینکه خلاف آن ذکر شود.


منبع: https://www.dezeen.com/2023/05/28/open-architecture-shanfeng-academy-،a/

در غرب، انرژی مکعب شامل اتاق‌های تن، اندام و استودیوهای رقص است که از بالکن‌هایی که به شکل مکعبی بریده شده به باغ زمست، مشرف هستند.

هر بلوک در آکادمی شانفنگ با روکشی از بتن سفید علامت‌دار تخته‌ای، که با سوراخ‌های مربعی و دایره‌ای نامنظم سوراخ شده است، که لایه‌هایی از نماها را در سایت ایجاد می‌کند، متحد شده‌اند.

در همین حال، بلوک ورزشگاه در شمال دارای یک بخش لعاب در پایه خود و یک زمین ورزشی در سقف آن است. نگاهی به باغ پاییز و کتابخانه دارد که در اطراف حوض آب در باغ تابست، سازماندهی شده است.