دولت GOA تئاتر تک‌پیچ را در جنگل بامبو در چین قرار می‌دهد

“این فضای زمین را به صورت اشتراکی، باز و در دسترس ارائه می دهد که مردم را تشویق می کند تا با پرسه زدن بین معماری و طبیعت در فضا درگیر شوند.”

تئاتر بلوکی در کنار آب در چین
این شامل یک سری فرم های تک تنه است

جاده‌ای منحنی به ورودی تئاتر منتهی می‌شود، جایی که باغی شیب‌دار که پله‌های سیم، کم‌عمق آن را طی می‌کند، به کافه‌ای مشرف به برکه‌ای منتهی می‌شود.

مستقر در شانگهای گروه معماران (GOA) این تئاتر را به ،وان نقطه عطفی فرهنگی برای شهر جدید یانگ شیان شیشان طراحی کرد، توسعه ای که برای احیای مناطق روستایی اطراف یی،ینگ طراحی شده است.

پروژه های قبلی GOA شامل رستوران Metasequoia Grove در روستای Suz،u است که به ،وان مجموعه ای از اشکال هرمی با پوشش آلومینیومی طراحی شده است که توسط درختان اطراف اطلاع رس، می شود.